Statuten

Statuten Bridgeclub ″Klaver Vier″

Heden, negen en twintig oktober negentienhonderd negentig verschenen voor mij,           Mr. Hans Oudenaarden, notaris te Rotterdam:
1.     Joseph van Wijk, computertechnicus, wonende te 2907 GB Capelle aan den IJssel,
Klaroen 27, volgens zijn verklaring geboren te Rotterdam op vijf juni negentienhonderd    drie en veertig.
2.     Willem Revet, constructeur, wonende te 2986 BJ Ridderkerk, Zwaluw 111, volgens zijn   verklaring geboren te Rotterdam op zestien december negentienhonderd negen en dertig.
3.     Arie Jan de Kluijver, particulier, wonende te 2983 RK Ridderkerk, Nassaustraat 138,    volgens zijn verklaring geboren te Alblasserdam op vijf juni negentienhonderd dertien.
De comparanten verklaarden bij deze akte ter uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering genomen op zestien mei negentienhonderd negentig van de te Ridderkerk gevestigde vereniging: Bridgeclub “Klaver Vier”, de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen en notarieel vast te leggen als volgt.

STATUTEN.

NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1.     De vereniging draagt de naam: Bridgeclub “Klaver Vier”.
2.     Zij heeft haar zetel in de gemeente Ridderkerk.
3.     De vereniging is opgericht op dertig maart negentienhonderd twee en veertig.
4.     De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL:
Artikel 2.
1.    De vereniging heeft ten doel het vergroten van de kennis en vaardigheid in het bridgen.
2.    Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van onder andere bridgelessen,    speelavonden, bridgecompetities en toernooien.
BOEKJAAR.
Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt van één april tot en met één en dertig maart en het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.
1.     De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers. Waar in deze
statuten wordt gesproken van leden worden daaronder verstaan zowel de
gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
2.    Gewone leden zijn zij , die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in
artikel 5 bepaalde.
3.     Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde, door de  algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
4.     Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie welke gelijk is aan de contributie voor leden zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
5.    Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn    opgenomen. De leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adressen steeds
volledig bekend zijn aan het bestuur.
Artikel 5.
1.     Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek    dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij
niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating    besluiten.
2.     Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
benoemd.
3.    Begunstiger kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden    medegedeeld.
4.     Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 6.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 7.
1.     Het lidmaatschap eindigt:
a.     door de dood van een lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar         lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b.    door opzegging door het lid;
c.     door opzegging namens de vereniging;
d.     door ontzetting.
2.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van een kalendermaand. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris, waarbij de voornoemde termijn in acht wordt genomen, zodra de brief bij de secretaris is gearriveerd. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
3.     Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van
het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een    opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij
herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste dag van de laatste maand
van het verenigingsjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de    vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de    vereisten welke eventueel door de statuten voor het lidmaatschap gesteld worden. Het    lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd door het bestuur, wanneer    redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten    voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de rede(en).
4.     Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De   betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te    gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het    beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal    worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige    stemmen.
5.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of    oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid    verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6.    In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3 van boek 2 van het   Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken   aan het besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden    verzwaard
GELDMIDDELEN, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN.
Artikel 8.
1.     De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden en de begunstigers, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit andere toevallige baten.
2.     Ieder gewoon lid is gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie,
waarvan het bedrag jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering    tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
3.     Het bestuur is verplicht binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar de    jaarstukken op te maken. Deze bestaan uit een balans, een staat van baten en een    toelichting daarop.
4.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
5.     Het bestuur is verplicht de in lid 3 bedoelde bescheiden en het in artikel 11 bedoelde    verslag van de kascommissie gedurende tien jaren te bewaren.
BESTUUR.
Artikel 9.
1.    Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een wedstrijdleider. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.     De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging
benoemd voor een periode van ten hoogste twee jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar.    Zolang een vacature niet is vervuld, blijft de aftredende in functie. Het bestuur en ten    minste tien gezamenlijk handelende leden der vereniging zijn gelijkelijk bevoegd    kandidaten te stellen voor benoeming tot lid van het bestuur. De voorzitter wordt steeds    als zodanig in functie door de algemene vergadering benoemd.
3.    De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe    termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten    minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie  maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die    termijn.
4.     De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
Artikel 10.
1.     Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende leden    van het dagelijks bestuur.
2.     Het bestuur kan één zijner leden of een derde een al dan niet doorlopende schriftelijk    volmacht geven om de vereniging binnen de in die volmacht omschreven grenzen te    vertegenwoordigen.
3.     Het bestuur is met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten betreffende het aangaan van geldleningen, alsmede tot het kopen,    vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, en van    overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar    verbindt, zich voor de schuld van een derde verbindt.
4.     Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
5.     Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 11.
1.     Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene    vergadering(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn    jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de jaarstukken, rekening en    verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2.     De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen    uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het    lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering    verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige    kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3.     Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te    verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en     inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4.     Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5.     Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, noemt de algemene vergadering in die vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste    drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze    commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen zes    weken na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar
bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene    vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig    geacht worden.
Artikel 12.
1.     De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris van het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of door een mededeling in het vanwege de vereniging uitgegeven orgaan.
2.    Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der    stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of    vertegenwoordigd zijn.
3.    Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.    Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur  werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die    bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene    vergaderingen bijeenroept.
Artikel 13.
1.     Alle leden met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de algemene     vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen    uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een lid kan ter vergadering   ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen. De volmachten dienen voldoende    duidelijk omschreven te zijn, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de betreffende    vergadering.
2.     Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,   heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van    de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in    het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
3.    Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4.     Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der    uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van    stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij    gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden    tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen    en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen    op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.    Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen; niet in    aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende  stemmen.
5.     Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Artikel 14.
1.     De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden de vergaderingen leiden.
2.     Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 15.
1.     De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de  werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het    stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere    onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2.     Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene  vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een derde gedeelte van   de leden der vereniging.
3.     Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of statuten wordt toegestaan.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 16.
1.    Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene    vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de    statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering  moet ten minste veertien dagen bedragen.
2.    Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot  statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der    vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk  is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3.     Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4.     Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of    vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten    minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met    een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 17.
1.     De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is    opgemaakt. Ieder der bestuurders is bevoegd om de akte van statutenwijziging te    verlijden.
2.    De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen    welker gebied de vereniging haar woonplaats(zetel) heeft.
Artikel 18.
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
1.     Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de  vereniging ontbonden door besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin    ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2.     Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of    vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
3.    Bij oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen worden    medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De    termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen    bedragen.
4.     Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5.     Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6.     Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar  vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en    reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de    vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
7.     Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden    vereniging gedurende dertig jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

Tenslotte verklaarden de comparanten:
–     dat van gemeld besluit van de ledenvergadering blijkt uit een aan deze akte gehecht    exemplaar van de desbetreffende notulen;
–     dat de comparanten door het bestuur van de bridgeclub “Klaver Vier” zijn gemachtigd om deze akte te verlijden, van welke machtiging blijkt uit onderhandse akten, welke aan de notulen zijn gehecht. De comparanten zijn mij, notaris bekend.

WAARVAN AKTE,
welke in minuut is opgemaakt is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze éénparig verklaard van de gehele inhoud daarvan te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na haar beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(w.g.): J. van Wijk, W. Revet; A.J. de Kluijver, H. Oudenaarden.