Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridgeclub ″Klaver Vier″

Inhoud:
1.    Aanvang lidmaatschap             10.Commissies
2.    Huishoudelijke regels                11.Vergaderingen
3.    Verdere verplichtingen              12.Stemmingen
4.    Contributie                                     13.Periodieke aftreding
5.    Voorzitter                                         14.Clubbijeenkomsten
6.    Secretaris                                         15.Ledental
7.    Penningmeester                            16.Diversen
8.    Kascommissie                                17.Slot- en overgangsbepalingen
9.    Wedstrijdleider

Aanvang lidmaatschap                                                                                                                        Artikel 1
1.    De schriftelijke aanmelding voor het lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Statuten, geschiedt op een door of namens de secretaris te verstrekken formulier, waarvan het model door het bestuur wordt vastgesteld.
2.    Op dit inschrijfformulier dienen in elk geval de volgende gegevens te worden verstrekt:
a.    achternaam
b.    voorletters+ voornaam
c.    geslacht
d.    geboortedatum
e.    woonadres
f.    postcode
g.    woonplaats
h.    telefoonnummer
i.    e-mail adres
j.    wijze van contributiebetaling: per jaar / per kwartaal.
3.    De voorzitter zal aspirant-leden aan het begin van de clubbijeenkomst, waar zij voor het eerst verschijnen, voorstellen aan de aanwezigen. Veertien dagen na dato gaat het definitieve lidmaatschap in.

Huishoudelijke regels                                                                                                                           Artikel 2
1.    Zij die als lid van de vereniging zijn toegelaten, worden geacht zich te onderwerpen aan de geldende internationale spelregels voor wedstrijdbridge, zoals deze laatstelijk zijn gepubliceerd.
2.    Bij wedstrijdreglement, vast te stellen door de algemene ledenvergadering, worden voorts voor het wedstrijdverband binnen de vereniging nadere regels gesteld, waaraan de
leden zich eveneens dienen te houden.
3.    De toegelaten leden zijn stemgerechtigd. Zij worden geacht bij stemmingen als bedoeld in artikel 12 van dit reglement de Statuten en de bijbehorende reglementen te kennen.
4.    Een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijd
reglement kunnen de leden terugvinden op de website van de vereniging. Indien een lid
niet over een computer beschikt zal de secretaris een exemplaar van de statuten en deze
reglementen overhandigen.
5.    Het bedrag welke de leden verschuldigd zijn aan contributie, worden hen eveneens bij die gelegenheid medegedeeld.

Verdere verplichtingen                                                                                                                          Artikel 3
1.    Onverminderd het gestelde in artikel 4, lid 5, van de Statuten is elk lid verplicht alle materialen, die eigendom zijn van de vereniging of aan de vereniging in bruikleen zijn afgestaan, voor beschadiging, vernietiging of zoek raken te vrijwaren. In geval van beschadiging, vernietiging of zoek raken zal het lid dat hiervoor verantwoordelijk is – in overleg met het bestuur – de vereniging schadeloos stellen.

Contributie                                                                                                                                                 Artikel 4
1.    Onverminderd het gestelde in artikel 8, lid 2, van de Statuten moet de verschuldigde jaarcontributie worden voldaan vóór 1 februari van het lopende verenigingsjaar.
2.In bijzondere gevallen – zulks ter beoordeling van het bestuur – kan het bestuur ten aanzien van het gestelde onder 1 van dit artikel een afwijkende regeling treffen.

Voorzitter                                                                                                                                                   Artikel 5
1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 10, lid 1 en 2, van de Statuten, is de voorzitter bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur.
2.    Hij/zij leidt de vergaderingen van het bestuur, de algemene vergadering en overige ledenvergaderingen.
3.    De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Hij/zij zorgt voor de juiste naleving van de bepalingen in de Statuten en de Reglementen.
4.    In spoedeisende gevallen, waarin het bestuur niet tijdig voor het nemen van een besluit bijeen kan komen, is de voorzitter gerechtigd handelend op te treden. In voorkomend geval stelt hij/zij de overige leden van het bestuur daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de eerstvolgende bestuursvergadering, in kennis.
5.    Uitgaande stukken die het verenigingsbeleid raken, worden door de voorzitter mede
ondertekend. Daarnaast kan de voorzitter bepalen, dat ook andere stukken die
van de vereniging uitgaan, mede door hem/haar worden ondertekend.
6.    Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een van de bestuursleden. Het bestuur bepaalt wie zich met deze vervanging belast.

Secretaris                                                                                                                                                   Artikel 6
1.    De secretaris verzorgt alle correspondentie waartoe het bestuur hem/haar machtigt. Alle van het bestuur uitgaande stukken worden door hem/haar ondertekend.
2.    De secretaris schrijft alle vergaderingen uit tot het houden waarvan het bestuur heeft besloten.
3.    De secretaris draagt zorg voor een juiste verslaglegging van het verhandelde op de vergaderingen. In deze verslaglegging komen in elk geval tot uitdrukking:
a.    het behandelde onderwerp;
b.    het besluit dat ter zake is genomen;
c.    door wie en binnen welke termijn de actie, als deze daarop moet volgen, wordt             ondernomen.
4.    De secretaris is belast met de samenstelling van het jaarverslag.
5.    Bij de secretaris berust de zorg voor het archief van de vereniging. De ingekomen poststukken en de afschriften of kopieën van de uitgaande poststukken blijven daarin bewaard.
6.    De secretaris verzorgt tevens de ledenadministratie. Het bestuur kan besluiten om eenmaal per jaar een ledenlijst uit te reiken aan leden die hiervoor belangstelling hebben. De leden worden op deze lijst vermeld met hun naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
7.    In geval het gehele bestuur gelijktijdig als zodanig ontslag neemt, is de secretaris verplicht de lopende zaken af te wikkelen, totdat een nieuw bestuur is gekozen.
8.    Bij afwezigheid van de secretaris wordt zijn/haar functie in spoedeisende gevallen waargenomen door een van de andere bestuursleden. Het bestuur wijst iemand uit
zijn midden daarvoor aan.

Penningmeester                                                                                                                                      Artikel 7
1.    De penningmeester draagt zorg voor de inning en het beheer van de gelden van de vereniging en houdt daarvan nauwkeurig aantekening overeenkomstig richtlijnen,
welke hem/haar door het bestuur worden verstrekt.
2.    Hij/zij verricht alle betalingen waartoe de vereniging of het bestuur zich heeft verplicht en zorgt ervoor zoveel mogelijk voor alle uitgaven kwijting te ontvangen.
3.    Hij/zij is aansprakelijk voor de onder hem/haar berustende gelden van de vereniging en legt in de jaarvergadering namens het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beheer.
4.    Hij/zij is gehouden de kascommissie als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de Statuten inzage te geven in alle boeken en bescheiden, die op het financiële beheer betrekking hebben. Hij/zij verstrekt deze commissie voorts alle inlichtingen, welke de commissie ter zake van zijn beheer van hem/haar verlangt.
5.    Gelijke verplichtingen gelden voor hem/haar jegens het bestuur, dat te allen tijde bevoegd is uitleg te vragen over zijn verrichtingen met betrekking tot het penningmeesterschap.

Kascommissie                                                                                                                                          Artikel 8
1.    De kascommissie, als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de Statuten wordt op de jaarvergadering gekozen.
2.    Deze commissie bestaat uit 3 leden, van wie de eerste 2 leden fungeren als gewoon lid en van wie het derde lid fungeert als plaatsvervangend lid.
3.    De gewone leden hebben een maximale zittingsduur van twee achtereenvolgende jaren.
4.    De afgetreden leden van de kascommissie zijn niet onmiddellijk herkiesbaar.

Wedstrijdleider                                                                                                                                        Artikel 9
1.    De leiding van de clubwedstrijden berust bij de wedstrijdleider.
2.    De wedstrijdleider draagt zorg voor:
a.    de indeling van de deelnemende paren en/of viertallen in groepen;
b.    de uitgifte van de zogenaamde “gidsbriefjes”;
c.    het over de tafels verdelen van boards en bridgemates en/of scorekaartjes;
d.    het wisselen van tafel of spellen tijdens de wedstrijden; hij/zij kondigt het tijdstip             daarvoor tijdig aan;
e.    het verzamelen en opbergen van het gebruikte materiaal na afloop;
f.     het verwerken van de uitslagen;
g.    de arbitrage;
h.    het in goede staat laten verkeren van het wedstrijdmateriaal van de vereniging.
3.    De wedstrijdleider kan zich onder zijn/haareigen verantwoordelijkheid voor alle onder 2 van dit artikel genoemde werkzaamheden laten assisteren door leden van de vereniging. Deze leden worden door hem/haar daartoe uitgenodigd.
4.    De wedstrijdleider brengt, zo spoedig als mogelijk is, na het beëindigen van de wedstrijd de voorlopige einduitslag ter kennis van de aanwezigen.
5.    Teneinde de goede gang van zaken te waarborgen behoren mede tot de taken van de wedstrijdleider:
a.    het handhaven van de orde tijdens de wedstrijd en de zorg voor het regelmatig verloop         daarvan;
b.    het herstellen van fouten en/of onregelmatigheden;
c.    het toepassen van de spelregels en zo nodig het uitleggen daarvan;
d.    het in voorkomende gevallen opleggen van straffen;
e.    het beslechten van onenigheden en het zo nodig voorleggen van geschillen aan het         bestuur.
6.    De definitieve uitslag van de paren- en viertallenwedstrijden worden door de wedstrijdleider vastgesteld. De resultaten daarvan worden door zijn/haarzorg op de
eerstvolgende clubavond gepubliceerd op het mededelingenbord. Hij/zij draagt tevens zorg voor het publiceren van de stand en rangschikking van de paren en/of viertallen in de onderscheidene competities.
7.    Indien de wedstrijdleider verhinderd is, beslist het bestuur wie hem/haar vervangt.
8.    Al hetgeen dat in dit artikel met betrekking tot het wedstrijdgebeuren niet is vermeld, is geregeld in het Wedstrijdreglement.

Commissies                                                                                                                                              Artikel 10
1.    Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 4, van de Statuten is het bestuur bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid een of meer commissies in te stellen, die het bestuur voor bepaalde onderdelen van zijn taak bijstaan of van advies dienen.
2.     Indien het bestuur besluit tot het instellen van een zodanige commissie, maakt de voorzitter dit op de eerstvolgende clubbijeenkomsten bekend.
3.    De leden van deze commissie worden rechtstreeks door het bestuur uit de leden benoemd.
4.    Indien een aan een commissie opgedragen taak van tijdelijke aard is, brengt de commissie, nadat deze haar taak heeft verricht, daarvan verslag uit aan het bestuur.
5.    De commissie als bedoeld onder 4 van dit artikel wordt alsdan geacht van haar taak te zijn ontheven en houdt mitsdien van rechtswege op te bestaan.
6.    Permanent ingestelde commissies brengen op de algemene jaarvergadering verslag uit over de activiteiten, die zij tijdens het voorbije verenigingsjaar hebben verricht.
7.    Het bestuur kan naar goeddunken de instelling van commissies als hier bedoeld opheffen. Het bepaalde onder 2 van dit artikel is ook hier van toepassing.

Vergaderingen                                                                                                                                         Artikel 11
1.    De vereniging kent:
a.    de algemene vergadering of jaarvergadering als bedoeld in artikel 11, lid 1, van de         Statuten; deze wordt in elk  kalenderjaar vóór 1 juli gehouden;
b.    bijzondere algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 12, lid 2, van de Statuten;         deze worden tussentijds gehouden en behandelen doorgaans slechts een enkel             onderwerp, waarover het bestuur de mening van de leden wenst te horen;
c.    bestuursvergaderingen; deze worden gehouden zo vaak als het bestuur deze nodig acht;
d.    commissievergaderingen; deze worden eveneens gehouden zo vaak de commissie dit         nodig oordeelt.
2.    Op de jaarvergadering worden in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
a.    notulen van de vorige jaarvergadering;
b.    jaarverslag van het voorbije verenigingsjaar;
c.    verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie;
d.    financieel overzicht ontvangsten en uitgaven, alsmede begroting voor het komende         boekjaar;
e.    wedstrijdresultaten en prijsuitreiking;
f.    het speelplan volgend seizoen;
g.    aftreden en verkiezing van de bestuursleden;
h.    vaststelling contributie voor het komende boekjaar;
i.    rondvraag.
3.    Bij aanvang van de algemene en bijzondere vergaderingen wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop de aanwezige leden hun naam leesbaar vermelden, alsmede hun handtekening plaatsen.

Stemmingen                                                                                                                                             Artikel 12
1.    De wijze waarop gestemd wordt, is geregeld in artikel 12 van de Statuten.
2.    In geval schriftelijk wordt gestemd, geschiedt zulks op door de secretaris te verstrekken stembriefjes, die op een door het bestuur te bepalen wijze gewaarmerkt zijn.
3.    De voorzitter benoemt in geval van schriftelijke stemming een commissie van stemopneming, bestaande uit 2 of 3 leden, die geen bestuurslid zijn.
4.    De commissie van stemopneming bepaalt, zodra de stemming heeft plaatsgehad, het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen. De commissie verklaart van onwaarde de stembriefjes, die:
a.    niet voorzien zijn van het vereiste waarmerk;
b.    meer namen vermelden dan het aantal kandidaten dat gekozen moet worden;
c.    andere namen vermelden dan die van de gestelde kandidaten;
d.    een aanduiding van de kiezer bevatten of waarop bijvoegingen zijn geplaatst;
e.    niet duidelijk de kandidaat of kandidaten aangeven waarop is gestemd;
f.    geen enkele kandidaat aangeven: de zogenaamde blanco stemmen.
5.    Bij twijfel over de geldigheid van een stembriefje pleegt de commissie overleg met de voorzitter van de vergadering.
6.    Onmiddellijk na het opnemen van de stemmen wordt het resultaat daarvan overhandigd aan de voorzitter van de vergadering, die direct daarna de stemuitslag vaststelt en deze aan de vergadering bekend maakt.

Periodieke aftreding                                                                                                                             Artikel 13
1.    Jaarlijks treedt tenminste een derde van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
2.    Dit rooster van aftreden wordt tijdig tevoren aan de leden bekend gemaakt.
3.    Voorzitter en secretaris treden niet tegelijk af.
4.    De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Soort van bijeenkomsten                                                                                                                    Artikel 14
1.    De vereniging kent clubbijeenkomsten waarop het bridgen door de leden kan worden beoefend.
2.    De vereniging is gerechtigd bridgedrives te organiseren waar ook niet leden aan kunnen deelnemen.

Ledental                                                                                                                                                     Artikel 15
1.    Het bestuur is gerechtigd het ledental van de vereniging aan een maximum te binden.
2.    Het bestuur neemt in elk geval het besluit daartoe, als naar zijn oordeel het aantal tafels in de ruimte(n), waarin het bridgen plaatsvindt, redelijkerwijs niet kan worden uitgebreid.
3.    In geval het bestuur tot instelling van een “ledenstop” besluit, maakt de voorzitter dit bekend op de eerstvolgende clubbijeenkomsten.
4.    Zich nadien aanmeldende kandidaten voor het lidmaatschap worden vermeld op een door de secretaris bij te houden wachtlijst. Deze kandidaten worden op deze wachtlijst
geplaatst in volgorde van aanmelding.
5.    Het bestuur beslist op welke tijdstippen weer nieuwe leden kunnen worden toegelaten. De procedure van toelating als vermeld in artikel 1 van dit reglement blijft van toepassing.

Diversen                                                                                                                                                     Artikel 16
1.    Het bestuur beslist jaarlijks over de wijze, waarop namens de vereniging van belangstelling blijk wordt gegeven bij bijzondere, de leden betreffende, gelegenheden.
2.    Onder bijzondere gelegenheden worden in elk geval verstaan:
a.    25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap van de vereniging;
b.    in geval van overlijden van een clublid zal een bloemetje naar het woonhuis worden         gestuurd, tenzij dit uitdrukkelijk niet gewenst wordt.

Slot- en overgangsbepalingen                                                                                                          Artikel 17
1.    Zij die bij het in werking treden van dit reglement lid zijn van de Bridgeclub “Klaver Vier”, worden geacht tot de vereniging te zijn toegelaten conform de in artikel 1 van dit reglement beschreven procedure.
2.    Indien zich omstandigheden voordoen waarin de Statuten en de reglementen niet voorzien, is de beslissing daaromtrent aan het bestuur voorbehouden.
3.    Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen door de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen. Het bepaalde in artikel 15, lid 2 en 3, van de Statuten blijft onverminderd van kracht.
4.    Bij het in werking treden van dit reglement vervalt het Huishoudelijk reglement, dat op
26 april 2000 door de Algemene Ledenvergadering werd goedgekeurd.
5.    Dit reglement kan worden aangehaald onder de benaming “Huishoudelijk Reglement”.
6.    Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Aldus vastgesteld in de bijzondere algemene vergadering van 14 mei 2014.

De secretaris                    De voorzitter