Wedstrijdreglement

Wedstrijd Reglement Bridgeclub ” Klaver Vier ”

Inhoud

Deel A:  Algemeen

Deel B:  De Parencompetitie

Deel C:  De Viertallencompetitie

Deel D:  De Zomercompetitie

Voorwoord bij de uitgave van april 1985
Om tal van vragen te voorkomen is dit wedstrijdreglement samengesteld. Geen spel of sport is correct te spelen wanneer de spelers en de wedstrijdleiding niet iets hebben om op terug te vallen. Een vereniging met ruim 100 leden kan niet zonder correct afgebakende regels en reglementen.

Voorwoord bij de uitgave van mei 1989
Door verschillende speltechnische veranderingen in het speelplan en samenstelling van de viertallen is het wedstrijdreglement van 25 april 1985 aangepast.

Voorwoord bij de uitgave van mei 1994
Opnieuw zorgt de wijziging in de viertallen competitie voor het wijzigen van het wedstrijdreglement.

Voorwoord bij de uitgave van april 1997
Naast een kleine aanpassing in de viertallen competitie wordt ook de tekst aangepast naar de ervaringen met het reglement.

Voorwoord bij de uitgave van april 2000
Een nadere omschrijving in de parencompetitie en opnieuw een aanpassing in de viertallen competitie maakt deze uitgave noodzakelijk.

Voorwoord bij de uitgave van november 2009
Naast een kleine aanpassing in de viertallen competitie wordt ook de tekst aangepast naar de ervaringen met het reglement.

Voorwoord bij de uitgave van april 2012
Aanpassing van Deel A punt 1 en deel B punt 13 alsmede deel C punt 11.

Voorwoord bij de uitgave van april 2019
Aanpassing van Deel B: punten 13 en 14 (regeling pardonneren) zijn geschrapt. Oude punt 15 omgenummerd naar punt 13.
Aanpassing van Deel C i.v.m. het (eventueel tijdelijk) afschaffen van de Viertallencompetitie.
Aanpassing aanvangstijd wedstrijden.

Het bestuur

Deel A:  Algemeen

1. De wedstrijden worden gespeeld op woensdagavond en vangen om precies 19.30 uur aan.
2. De leden zullen vroegtijdig kennis geven van hun afwezigheid. Dit moet gebeuren door het invullen van een ‘Absentiebriefje’ of in geval van calamiteiten een telefonische mededeling voor 17:30 uur voorafgaand aan de speelavond. Deze briefjes zijn bij de wedstrijdleiding verkrijgbaar en moeten bij de wedstrijdleiding ingeleverd worden.
3. Men dient om 19:20 uur in de zaal aanwezig te zijn en zich gemeld te hebben bij de W.L.
4. Heeft een lid zich niet om 19:20 uur gemeld, dan zal aangenomen worden dat hij of zij niet meer komt. Er zal eventueel een reservespeler worden ingeschakeld. Een lid dat na 19:20 uur toch nog binnenkomt, moet er rekening mee houden dat hij of zij niet kan spelen.
5. In principe mag elk lid, bij afwezigheid van zijn of haar partner, voor een reservespeler zorgen. Het een en ander moet wel in overleg met de W.L. geschieden.
6. De leiding van de competities is in handen van de W.L. De W.L. kan zich hierbij laten assisteren door de hem daartoe aangewezen personen.
7. Voor de te spelen competities wordt door het bestuur een speelplan samengesteld en op de jaarvergadering bekend gemaakt en toegelicht.
8. In het geval van speltechnische geschillen dient men de W.L. te raadplegen. Let wel dat ook de W.L. aan de competitie deelneemt en roep hem alleen dan, wanneer dat speltechnisch mogelijk is.
9. De wedstrijden worden gespeeld zoals omschreven in de internationale spelregels voor wedstrijdbridge.

Deel B:  De Parencompetitie

1. De Parencompetitie bestaat uit 3, 4 of 5 cycli van 5 of 6 speelavonden. E.e.a. hangt af van het feit of er daarnaast nog een andere competitievorm wordt gespeeld, zoals Viertallen. De uitslag per cyclus is bepalend voor het toekennen van Victory Points. Het paar dat de meeste V.P.’s in de Parencompetitie verzameld wordt clubkampioen ‘Paren’.
2. Deze Parencompetitie wordt gespeeld in groepen welke naar sterkte zijn ingedeeld.
Groep ‘A’ is de sterkste groep, vervolgens groep ‘B’ enz.
3. Gedurende een cyclus speelt men in principe met de zelfde partner. Deze partner moet lid van de vereniging zijn.
4. Vooraf wordt bekend gemaakt, hoeveel paren er in elke groep per cyclus zullen promoveren en degraderen.
5. Een paar dat gedegradeerd is zal voor de aanvang van een nieuwe cyclus niet opnieuw in de groep ingedeeld worden, waarin dat paar reeds gespeeld heeft.
Gedegradeerd blijft dus gedegradeerd!
6. Nieuwe leden en leden welke zich voor een andere speelavond aanmelden zullen steeds bij aanvang van een nieuwe cyclus in de laagste groep ingedeeld worden.
7. Bij partner wisseling in eenzelfde groep blijven de betreffende spelers in die groep spelen.
8. Bij partner wisseling in verschillende groepen wordt men ingedeeld in de groep van de laagst spelende
9. Speelt men op een avond met een reservespeler, dan wordt voor beiden de behaalde uitslag genoteerd. Dit echter met een minimum score van 45 % en een maximum score van 52,5 %.
10. Speelt men op verzoek van de W.L. in een hogere groep dan wordt er minimaal een score van 50 % toegekend.
11. Een paar dat zich tijdig voor de speelavond afmeldt krijgt voor die avond een score toegewezen gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar reeds behaalde en nog te behalen scores. Deze toegekende scores zullen per cyclus echter nooit hoger zijn dan:
– 1 ste maal afwezig niet hoger dan 52.5 %,
– 2 de maal afwezig niet hoger dan 47.5 %,
– 3 de maal afwezig niet hoger dan 42.5 %, enz.
12. Een paar dat zonder enig bericht wegblijft, krijgt voor die avond een score toegewezen gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar reeds behaalde scores en nog te behalen scores. Dit echter met een maximum van 35 %.
13. Voor het spelen van vier spellen krijgen de spelers 30 minuten. 5 minuten voor het verstrijken van deze speeltijd wordt men gewaarschuwd. Het is dan raadzaam niet meer aan een nieuw spel te beginnen.
Een niet gespeeld spel kan met goedvinden van de W.L. worden nagespeeld.
14. De spelverdelingen en scores worden in de Bridgemates genoteerd.

Deel C:  De Viertallencompetitie

1. Wanneer er een viertallencompetitie wordt gehouden, dan wordt deze volgens het ‘Zwitsers’ systeem gespeeld en bestaat deze uit 6 of 7 wedstrijden. De uitslag per wedstrijd is bepalend voor het toekennen van Victory Points. Het paar dat de meeste V.P.’s in de Viertallencompetitie verzamelt wordt clubkampioen ‘Viertallen’.
2. Een viertal kan bestaan uit vier, vijf of zes personen, welke allen lid van de vereniging moeten zijn.
3. Een viertal mag zich geheel of gedeeltelijk laten vertegenwoordigen door reservespelers.
4. De captain van een viertal is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van het viertal.
5. Een viertal dat zonder enig bericht afwezig is en daarmee het niet op tijd beginnen van de wedstrijd veroorzaakt krijgt 0 Victory Points.
6. Een viertal dat de wedstrijdleiding tijdig op de hoogte brengt van het feit dat het betreffende viertal niet kan spelen krijgt 8 Victory Points.
7. Een viertal dat niet kan spelen om wedstrijdtechnische redenen of door het niet verschijnen van de tegenstanders krijgt 12 Victory Points.
8. Een viertal compleet gemaakt met 1 of meer reservespelers scoort niet hoger dan 13 Victory Points.
9. Een viertal dat speelt tegen een viertal met 1 of meer reservespelers scoort niet lager dan 7 Victory Points.
10. De speeltijd in de viertallencompetitie bedraagt voor 6 spellen 41 minuten of, indien er 7 spellen gespeeld worden, 48 minuten. 5 minuten voor het verstrijken van deze speeltijd wordt men gewaarschuwd.
11. De scores van de Viertallenwedstrijd worden in de Bridgemates genoteerd.

Deel D:  De Zomercompetitie

1. Deze competitie wordt gespeeld tijdens de zomermaanden.
2 De vorm van deze competitie wordt op de Algemene Leden Vergadering bekend gemaakt.
3. Aan deze competitie is geen promotie en degradatie verbonden.
4. De indeling van de groepen wordt door het lot bepaald.
5. Voor het spelen van vier spellen krijgen de spelers 30 minuten. 5 minuten voor het verstrijken van deze speeltijd wordt men gewaarschuwd. Het is dan raadzaam niet meer aan een nieuw spel te beginnen.
Een niet gespeeld spel kan met goedvinden van de W.L. worden nagespeeld.

Dit reglement is goedgekeurd bij meerderheid van stemmen tijdens de algemene leden vergadering van 24 april 2019.

De secretaris,                                                                       De voorzitter,